การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 

 

ที่  

ชื่อ

ตัวชี้วัด

รายละเอียด / สรุปข้อมูลและองค์ประกอบ

ข้อมูล

1 O1

  โครงสร้าง
    ๏ แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของจังหวัด
    ๏ ให้เชื่อมโยงไปยังทุกส่วนราชการสังกัดการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ทุกหน่วยงาน

  pdf O1 โครงสร้าง (คลิก) (272 KB)

2

O2   ข้อมูลผู้บริหาร   pdf O2 ข้อมูลผู้บริหาร (คลิก) (202 KB)

3

O3   อำนาจหน้าที่   O3 อำนาจหน้าที่ (คลิก)

4

O4    แผนยุทธศาสตร์หรืออผนพัฒนาหน่วยงาน   O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (คลิก)
5 O5

  ข้อมูลการติดต่อ
  ต้องมีที่อยู่ของจังหวัด หมายเชขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

   pdf O5 ข้อมูลการติดต่อ (คลิก) (238 KB)

6

O6   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (คลิก)

7

O7    ข่าวประชาสัมพันธ์    O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ (คลิก)
8 O8 

  Q&A
  ช่องทางที่ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลและหน่วยงานสามารถตอบคำถามในลักษณะการสื่อสารสองทาง เช่น  Web broad, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น และ เชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์ ของจังหวัด

  O8 Q&A (คลิก)
9 O9 

  Social Network
  แสดงสังคมออนไลน์ Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น โดยเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของจังหวัด

  O9 Social Network (คลิก)
10 O10

  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนดำเนินภารกิจของจังหวัดที่มีระยะ 1 ปี และมีรายละเอียดต่าง ๆ และบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563

  O10 แผนดำเนินงานประจำปี (คลิก)

11

O11  
  รายงานการกกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  
แสดงความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปี โดยมีรายละเอียดครบถ้วน และเป็นข้อมูลระยะ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563

  O11 รายงานการกกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน (คลิก)

12

O12   
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  
แสดงผลการดำนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี โดยมีสรุปรายละเอียดต่าง ๆ และเป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563

  pdf O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (คลิก) (179 KB)

13

O13  
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยต้องมีรายละเอียดของการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน

  pdf O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (คลิก) (8.34 MB)

14

O14   
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการที่มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน โดยต้องมีรายละเอียดของประเภทบริการและวิธีการ ขั้นตอนให้บริการที่ชัดเจน

   pdf O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (คลิก) (205 KB)

15

O15   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน โดยเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563
  pdf O15 ข้อมูลเชิงสถิติให้บริการ (คลิก) (362 KB)

16

O16

  รายงานผลการสำรวขความพึงพอใจการให้บริการ
  ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2563

  pdf O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (คลิก) (6.34 MB)

17

O17  
  E-Service
 
ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ โดยสามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์ของจังหวัดฯ

  O17 E-Service (คลิก)

18

O18

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดที่มีระยะ 1 ปี และมีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563

  O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (คลิก)

19

O19   
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีโดยเป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563

  O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (คลิก)

20

O20   
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี โดยเป็นผลของปี พ.ศ. 2562

  O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (คลิก)

21

O21  
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุตามที่ต้องการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยเป็นข้อมูลปี พ.ศ. 2563

   pdf O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (คลิก) (627 KB)

22

O22  
  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  
ประกาศตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น โดยเป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563

  O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (คลิก)

23

O23  
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563 โดยมีข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ ที่เป็นสาระสำคัญให้ครบถ้วน และจำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)

   pdf O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (คลิก) (2.66 MB)

24

O24

  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2562 ทั้งงบ Function และงบ Area โดยต้องมีข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน เช่น งบประมาณที่ต้องใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น  

  pdf O24 ตารางแสดงงบประมาณและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (คลิก) (74 KB)

25

O25   
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  
เป็นนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายให้การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยเป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือนโยบายของจังหวัดและใช้บังคับในปี 2563

  O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (คลิก)

26

O26   
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลตาม O25 ในมิติต่าง ๆ

  pdf O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (คลิก) (403 KB)

27

O27   
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  
แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ยังใช้บังคับในปี 2563
  ๏ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกฯ
  ๏ หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งฯ
  ๏ หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
  ๏ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
  ๏ หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

  O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (คลิก)

28

O28   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี   O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (คลิก)

29

O29   
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  
คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ระบุรายละเอียดของการปฏิบัติงาน วิธีการที่บุคคลภายนอกจะร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนจัดการเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น

  O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (คลิก)

30

O30   
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  
มีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยเชื่อมโยงได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

  pdf O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (คลิก) (276 KB)
 31 O31    
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตมิชอบประจำปี
  เป็นข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยรายละเอียดความก้าวหน้าการดำเนินการและเป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563

  pdf O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี (คลิก) (1.90 MB)

32

O32   
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  
มีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเชื่อมโยงได้จากเว็บไซต์หลักของจังหวัด

  O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (คลิก)

33

O33   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  
แสดงรายละเอียดกิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผนร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น โดยเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
  pdf O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (คลิก) (406 KB)

34

O34   
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  
แสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นหรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน

  O34  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (คลิก)

35

O35   
  การมีส่วนรว่มของผู้บริหาร
  
แสดงรายละเอียดการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน เกี่ยวกับการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส โดยเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

  pdf O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (คลิก) (676 KB)

36

O36   
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  
แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยเป็นข้อมูลการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

  O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (คลิก)

37

O37   
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  
แสดงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานตามผลการประเมินความเสี่ยงตามข้อ O36 โดยเป็นข้อมูลดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

  O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (คลิก)

38

O38   
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  
แสดงการดำเนินการในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน โดยเป็นข้อมูลปี พ.ศ. 2563

  O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (คลิก)

39

O39   
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  
มีแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน โดนเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563

  pdf O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (คลิก) (7.94 MB)

40

O40   
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  
แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดยเป็นข้อมูลระยะ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563
 
  pdf O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน (คลิก) (281 KB)

41

O41   
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดยเป็นรายงานผลของ ปี พ.ศ. 2563

  pdf O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (คลิก) (2.51 MB)

42

O42   
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมแลัความโปร่งใสในของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2562 โดยรายละเอียดการวิเคราะห์ ครบถ้วนตามที่กำหนด รวมถึงมีมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายะเอียดต่าง ๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปส่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น

  O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (คลิก)

43

O43   
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

  pdf O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (คลิก) (493 KB)