วันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2564
     นางลักษมี รุจิระมานนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้นางสาวศิริรัตน์ กองทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับอัตลักษณ์การแปรรูปสินค้าเกษตร กิจกรรมการอบรมให้ความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่น โดยใช้ช่องทางของตลาดเป็นแนวทางชี้นำโดยนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีนางพฤนทารี ทองคำ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และได้รับเกียรติจากนางสาวกฤษณี พาณิชย์วรชัยกุล วิทยากรบริษัท บู๊สท์ คอนซัลแตนท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มาบรรยาย “การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในท้องถิ่น และ การเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์เทคโนโลยีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และ มาตรฐานการเกษตรการเกษตรแปรรูป ณ โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม