วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.
นางสาวลัดดาวัลย์ สันติภิญโญเลิศ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้นางสาวเกสรารัก กุจะพันธ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางสาวสินีนาฎ กลิ่นบุบผา นักวิชาการมาตรฐาน, นายอาทิตย์ แซ่ตัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวอรอนงค์ นาคสิงห์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงพื้นที่ตรวจติดตาม เพื่อให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และพบปะผู้ประกอบการ เพื่อศึกษา สำรวจและวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และตรวจติดตามสถานประกอบการที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม