วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.
นางสาวลัดดาวัลย์ สันติภิญโญเลิศ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน เพื่อการพิจารณา (ร่าง)แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2566 และ (ร่าง) แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสมุทรสงครามช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 และแนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำให้กับประชาชนในช่วงเทศการปีใหม่ ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม