วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น.
นางสาวลัดดาวัลย์ สันติภิญโญเลิศ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้นางสาวเกสรารัก กุจะพันธ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางสาวสินีนาฎ กลิ่นบุบผา นักวิชาการมาตรฐาน, นายอาทิตย์ แซ่ตัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายปรัชญา สายแวว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวอรอนงค์ นาคสิงห์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงพื้นที่ตรวจติดตาม เพื่อให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และพบปะผู้ประกอบการ เพื่อศึกษา สำรวจและวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และตรวจติดตามสถานประกอบการที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม