คุณกำลังมองหาอะไร?


วิสัยทัศน์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
“ ยกระดับอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม ให้ได้มาตรฐานและคุณภาพด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0

 

 

วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

(จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม)

 

"เป็นฐานการผลิตภาคการเกษตรและอาหารปลอดภัย

อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แหล่งท่องเที่ยวชั้นนำเชิงธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า"

 

 

วิสัยทัศน์จังหวัดสมุทรสงคราม

"เมืองแห่งวิถีชีวิต 3 น้ำอย่างยั่งยืน

แหล่งผลิตอาหารทะเลและการเกษตรปลอดภัย

เพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตให้มีมูลค่าสูง

มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง"