บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายในสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม