คุณกำลังมองหาอะไร?


 

หมายเลขโทรศัพท์

034-712907 ต่อ

112   หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน

116   กลุ่มนโยบายและแผนงาน

114   งานการเงิน

116   งานสารบรรณ

122   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม

123   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม

128   กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

หมายเลขโทรสาร 034-715550

Email : moi_samutsongkhram@industry.go.th