หมายเลขโทรศัพท์

034-712907 ต่อ

112   หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน

116   กลุ่มนโยบายและแผนงาน

114   งานการเงิน

116   งานสารบรรณ

123   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม

128   กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

Email : saraban_samutsongkhram@industry.go.th

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง