คุณกำลังมองหาอะไร?


 
ช่องทางการร้องเรียน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

1 กรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

1.1   ติดต่อด้วยตนเอง ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เลขที่ 180 หมู่ที่ 3 ถนนเอกชัย ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75000

1.2   ทางไปรษณีย์ (จดหมาย/เอกสาร)

1.3   ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  E-mail : saraban_samutsongkhram@industry.go.th

1.4   ทางเว็บไซต์ https://samutsongkhram.industry.go.th/th  แท็บ 05 เลือก “ติดต่อเรา”

1.5   ทางโทรศัพท์  0-3471-2907

1.6   ทางโทรสาร  0-3471-5550

2 กรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2.1  ผ่านช่องทางของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

2.1.1  ติดต่อด้วยตนเอง ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เลขที่ 180 หมู่ที่ 3 ถนนเอกชัย ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75000

2.1.2  ทางไปรษณีย์ (จดหมาย/เอกสาร)

2.1.3  ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  E-mail : saraban_samutsongkhram@industry.go.th

2.1.4  ทางโทรศัพท์  0-3471-2907

2.1.5  ทางโทรสาร  0-3471-5550

2.1.6  ทาง Facebook : https://www.facebook.com/industry.samutsongkhram

2.2  ผ่านช่องทางของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงอุตสาหกรรม

2.2.1  ติดต่อด้วยตนเอง ณ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

2.2.2  ทางเว็บไซต์ https://ops.industry.go.th/th หรือ https://samutsomgkhram.industry.go.th/th  หัวข้อ แจ้งเรื่องร้องเรียน (อยู่ส่วนด้านล่าง)

2.2.3  ทางไปรษณีย์ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เลขที่ 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

2.2.4  ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  E-mail :  acc.ops2@gmail.com

2.2.5  ทางโทรศัพท์  02-430-6974 ต่อ 697402

2.2.6  ทางโทรสาร   02-430-6974 ต่อ 9

3 กรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบการอุตสาหกรรม

3.1  ผ่านช่องทางของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

3.1.1  ติดต่อด้วยตนเอง ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เลขที่ 180 หมู่ที่ 3 ถนนเอกชัย ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75000

3.1.2  ไปรษณีย์ (จดหมาย/เอกสาร)

3.1.3  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  E-mail : saraban_samutsongkhram@industry.go.th

3.1.4  โทรศัพท์  0-3471-2907

3.1.5  โทรสาร  0-3471-5550

3.1.6  Facebook : https://www.facebook.com/industry.samutsongkhram

3.2  ผ่านช่องทางของกระทรวงอุตสาหกรรม

3.2.1  ติดต่อด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรม กองตรวจราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขที่ 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

3.2.2  ไปรษณีย์ (จดหมาย/เอกสาร)

3.2.3  ทางเว็บไซต์ของกระทรวงอุตสาหกรรม https://www.industry.go.th/th/ เลือกที่แท็บ I-DEE  หรือผ่านระบบร้องเรียนกลาง  

https://i-dee.industry.go.th/  หัวข้อแจ้งเรื่องร้องเรียน เลือก ร้องเรียนการประกอบกิจการอุตสาหกรรม

3.2.3  โทรศัพท์  02-430-6954 ต่อ 695403

3.2.4  โทรสาร   02-430-6956