พันธกิจ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

(จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดเพชรบุรี)

(1)    สร้างและฟื้นฟูทุนธรรมชาติและทรัพยากรน้ำ เพื่อเป็นฐานในการลงทุนทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว

(2)    เพิ่มผลผลิตด้านการเกษตร อาหาร และส่งเสริมการท่องเที่ยว

(3)    พัฒนาสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารให้มีคุณภาพปลอดภัย ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(4)    สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่เศรษฐกิจ และการค้าชายแดน

(5)    ลดความรุนแรงปัญหาการกัดเซาะตลิ่งและชายฝั่ง

(6)    การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ จังหวัดสมุทรสงคราม 

(1)    บริหารยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสงคราม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(2)    ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในลักษณะประชารัฐในจังหวัดสมุทรสงคราม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมรับต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

(3)    กำกับ ตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสมุทรสงครามตามหลักธรรมาภิบาล

 

 

พันธกิจ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

(1)    ขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0)

(2)    กำกับ ดูแล ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมระดับจังหวัด

(3)    ยกระดับศักยภาพธุรกิจอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนได้